Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

STATUT FUNDAŢIE ....F........

Capitolul l : Dispozitii generale: denumirea, durata, caracterul si sediul asociatiei


Art.1 Denumirea Fundaţiei

Denumirea fundaţiei pe tot parcursul fiinţării sale va fi “ Fundaţia ....F........ “.

Această denumire va fi folosită în toate înscrisurile emise de Fundaţie.

Art. 2 Natura juridică a Fundaţiei

Fundaţia ....F........ este persoană juridică română şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 21/1924 şi a prezentului Statut.

Art.3 Sediul Fundaţiei

Fundaţia ....F........ are sediul în ........................ . În funcţie de necesităţi, la propunerea Consiliului de Admninistraţie şi după aprobarea Adunării Generale, Fundaţia va putea să-şi schimbe sediul, să se afilieze la alte organizaţii, asociaţii sau fundaţii din ţară şi străinătate.

Art.4 Durata de funcţionare

Fundaţia ....F........ functioneaza pe o perioadă de timp nedeterminata.

Art.5 Fundaţia este organizată ca o societate non-profit, exclusiv în scopuri caritabile.

Art.6 Fundaţia nu se va implica în propaganda politică, nu va participa sau interveni într-o campanie sau în numele unui candidat la o funcţie politică.

Art.7 Fundaţia nu urmăreşte prin activitatea pe care o desfăşoară convertirea la un cult religios.

Art.8 Fundaţia ....F........ poate colabora în realizarea activităţilor ce şi le-a propus cu alte organizaţii din ţară şi străinătate, pentru realizarea scopului propus; de asemenea, poate deschide filiale si in alte localitati din judet si din tara, in functie de scopul propus.

Art.9 Fundaţia va avea conturi în banci, ştampile şi semn destinctiv.


Capitolul II : Scopul si obiectivele Fundatiei si tipurile de activitati

Art.10 Scopul Fundaţiei este să contribue la însănătoşirea mediului social românesc pe baza principiilor creştine, prin realizarea de activităţi în domeniile: asistenţă socială, educaţie creştină, dezvoltări de afaceri şi activităţi mass-media.

Art. 11 Pentru realizarea scopului propus Fundaţia are următoarele obiective:


Art.12 Potrivit art.40 din Legea 21/1924, Fundatia va putea infiinta, prin hotararea adunarii generale, activitati destinate obtinerii unor venituri ce se vor transmite integral Fundatiei, pentru finantarea programelor sale, corespunzator obiectivelor si scopului propus.

In acest sens, Fundatia va stimula şi dezvolta mici întreprinderi cu scop lucrativ, prin organizarea de seminarii de instruire în afaceri, acordare de împrumuturi pe termen lung cu dobândă mică, asocieri în participaţiune, se va putea asocia la societăţi productive sau va participa ca acţionar la înfiinţarea de societăţi productive. Totodata, Fundatia va avea autoritatea de a investi în bănci purtătoare de valori, dobânzi, obligaţiuni, ipoteci şi hârtii de valoare legate de scopurile Fundaţiei, de a cumpăra şi poseda în conformitate cu legile române întreaga proprietate imobiliară şi mobiliară, de a lichida proprietatea total sau parţial pentru nevoile şi scopurile Fundaţiei, de a investi în societăţi comerciale ca asociat.


Capitolul III : Patrimoniul si resursele financiare ale Fundatiei


Art.13 Patrimoniul se constitue din toate valorile mobiliare şi imobiliare, financiare, funciare şi de drept intelectual, deţinute iniţial sau dobândite ulterior şi va fi folosit numai pentru realizarea scopurilor Fundaţiei.

Art.14 Veniturile Fundaţiei vor proveni din: subscripţii publice, donaţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, sponsorizarea acţiunilor iniţiate de Fundaţie de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, contribuţii şi cotizaţii lunare ale membrilor fondatori , membrilor cooptaţi şi a nemembrilor, dividende sau venituri de la societăţi comerciale cu care este asociată, dobânzi din plasarea sumelor disponibile,vânzări active, chirii.

Art.15 Veniturile Fundaţiei vor fi administrate strict în realizarea obiectivelor, conform scopului propus.

Art.16 Toate veniturile vor fi înregistrate în evidenţele contabile ale Fundaţiei.

Art.17 Veniturile nete ale Fundaţiei nu vor fi folosite pentru a aduce avantaje unor persoane particulare, funcţionari sau voluntari ai Fundaţiei, cu excepţia remuneraţiei pentru serviciile desfăşurate în cadrul Fundaţiei, pe baza contractului de muncă, a contractului de colaborare sau reprezentare în ţară şi străinătate sau a altor documente legale.

Art.18 Fundaţia poate face donaţii din veniturile proprii persoanelor fizice din ţară sau din străinătate conform scopului propus.

Art.19 Fundaţia poate institui acordarea de premii unor persoane fizice sau colective de specialişti pentru contribuţii deosebite la realizarea obiectivelor organizaţiei.

Art.20 Modul de întrebuinţare a mijloacelor băneşti şi materiale se stabilesc de Consiliul de Administraţie prin buget şi se aprobă de Adunarea Generală.

Art.21 Orice donaţie făcută necondiţionat nu poate fi returnată donatorului sau solicitată de acesta.

Capitolul IV: Membrii Fundatiei. Drepturi si indatoriri.

Art.22 Membrii fondatori sunt cei nominalizaţi în Procesul Verbal de constituire a Fundaţiei. Aceştia au dreptul de a recomanda candidaţi în vederea primirii de noi membri, în număr nelimitat.

Art.23 Membrii Fundaţiei pot fi persoane fizice şi juridice indiferent de naţionalitate, religie, convingeri politice, sex, care aderă la Fundaţie, înţeleg şi acceptă prezentul Statut.

Membrii pot avea domiciliul în orice localitate a ţării şi în străinătate. Adeziunea este personală, se manifestă şi se transmite în scris. Ei se pot retrage sau pot fi excluşi.

Art.24 Calitatea de membru al Fundaţiei se acordă pe baza criteriilor stabilite în cadrul Adunării Generale.

Art.25 Drepturile membrilor

25.1 Să participe la oricare din activităţile organizate de Fundaţie şi la Adunările Generale.

25.2 Să formuleze propuneri.

25.3 Au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele executive sau de reprezentare

ale Fundaţiei.

25.4 Să beneficieze de anumite facilităţi pentru participarea la simpozioane, schimburi de experienţă, perfecţionare profesională atât la cele organizate de Fundaţie, cât şi la cele organizate de alte instituţii, fundaţii, agenţi economici, în conformitate cu obiectivele Fundaţiei şi în funcţie de posibilităţile financiare ale acesteia.

Art.26 Îndatoririle membrilor

26.1 Să respecte Statutul Fundaţiei.

26.2 Să participe activ la Adunările Generale şi la realizarea în practică a obiectivelor Fundaţiei conform scopului propus.

26.3 Să reprezinte cu demnitate şi competenţă Fundaţia în oricare din manifestările organizate în ţară şi în străinătate, sau când este cazul.

26.4 Să îşi achite contribuţia lunară de membru al Fundaţiei care a fost stabilită în cadrul Adunării Generale.

Art.27 Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru se poate pierde:

27.1 Prin manifestarea voinţei proprii, în scris, către Consiliul de Administraţie.

27.2 Prin excluderea cu votul simplu majoritar al Adunării Generale în cazul în care respectivul membru aduce prejudicii (materiale sau morale) Fundaţiei.

27.3 Prin neplata contribuţiei lunare stabilită în Adunarea Generală.

Capitolul V : Organizare, structurile de conducere, administrare si control

Art. 28 Adunarea Generala

Adunarea Generala a membrilor, formata din membri cu drepturi depline, reprezinta organul superior de decizie al Fundatiei si poate fi convocata anual sau in mod extraordinar.

Organul de conducere al Fundaţiei este Adunarea Generala a tuturor membrilor. Ea are următoarele atribuţii:

  1. Stabileşte scopul, obiectivele şi strategiile pentru realizarea acestora.

  1. Decide modificările în Statutul Fundaţiei.

  1. Alege, analizează şi apreciază activitatea Consiliului de Administraţie.

28.4 Aprobă şi modifică programul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli.

28.5 Decide cu privire la reorganizarea, dizolvarea, asocierea şi afilierea Fundaţiei la alte organizaţii, asociaţii sau societăţi comerciale.

  1. Confirmă primirea de noi membri în organizaţie, la propunerera Consiliului de Administraţie.

  1. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fundaţiei. 

  2. Atribuie titlul de Preşedinte onorific sau membru onorific fără drept de vot la propunerea Consiliului de Administraţie.

  3. Decide destinaţia generală a patrimoniului Fundaţiei în cazul dizolvării.
  1. Adunarea Generală validează hotărârile adoptate cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi la şedinţa respectivă.

  2. Aprobă cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor propus de Consiliul de Administraţie.


Art.29 Convocarea Adunarii Generale

29.1 Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară anuală şi în şedinţe extraordinare la convocarea expresă a Consiliului de Administraţie.

29.2 Convocarea Adunarii Generale se va face printr-un anunt intr-un ziar de circulatie locala (sau nationala), cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii sedintei. Anuntul trebuie sa cuprinda data, ora si locul de desfasurare, precum si ordinea de zi.

29.3 Adunarea Generală se întâlneşte statutar atunci când se întrunesc 2/3 din membrii Fundaţiei. Dacă nu vor fi prezenţi 2/3 din membrii, adunarea generala se amina cu cel putin 10 zile. Data urmatoarei sedinte a adunarii generale va fi anuntata in acealasi mod ca prima convocare. In cazul in care cvorumul necesar nu este intrunit nici la a doua convocare, deciziile Adunarii generale vor fi adoptate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenti.

Art.30 Componenta, competentele si sedintele Consiliului de administratie

30.1 Conducerea executivă a Fundaţiei se realizează de către Consiliul de Administraţie alcătuit din persoane alese de Adunarea Generală cu următoarea componenţă:

- preşedinte

- director

- contabil

- secretar

- 1 membru

30.2 Adunarea Generală alege Consiliul de Administraţie pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.

30.3 Membri Consiliului de administratie pot demisiona oricind din aceasta calitate, printr-o notificare scrisa adresata Consiliului de administratie.

30.4 Retragerea mandatului unui membru al Consiliului de administratie poate avea loc la decizia unanima a celorlalti membri ai Consiliului de administratie, in urmatoarele situatii: - pierderea calitatii de membru al fundatiei, conform prevederilor prezentului Statut; - absenta nemotivata la mai mult de trei intilniri periodice ale Consiliului de administratie.

30.5 In cazul aparitiei unui loc vacant in Consiliul de administratie acesta se va completa prin votul majoritatii celorlalti membri ai Consiliului. Mandatul membrilor astfel alesi dureaza numai pina la prima Adunare Generala ordinara sau extraordinara, cind vor fi validati prin votul acesteia.

30.6 Preşedintele reprezintă Fundaţia în raport cu terţi.

30.7 Preşedintele poate împuternici în scris Directorul Executiv sau unul din membrii Consiliului de Administraţie, pentru a reprezenta Fundaţia în raport cu terţi.

Art.31 Atributiile Consiliului de Administratie sunt:

31.1 Asigură conducerea executivă a Fundaţiei în mod eficient.

31.2 Coordonează programele în vederea realizării obiectivelor propuse,

stabileşte relaţii cu organizaţiile de acelaşi profil din ţară şi străinătate pentru realizarea scopului propus conform prevederilor din Statut.

31.3 Supune anual aprobării Adunării Generale raportul de activitate şi bilanţul financiar pentru anul precedent, proiectul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs.

31.4 Adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor săi. În caz de paritate votul Preşedintelui este decisiv.

31.5 Se preocupă de atragerea de noi surse de finanţare şi de gestionarea acestora.

31.6 Rezolvă problemele curente stabilite de Adunarea Generală în conformitate cu Statutul şi Regulamentul.

31.7 Propune primirea de noi membrii în Fundaţie.

31.8 Prezintă rapoarte lunare sponsorilor principali.

31.9 Propune cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor Fundaţiei.

Consiliul de administratie se intruneste trimestrial sau ori de cite ori este necesar. Sedintele sunt conduse de catre Presedinte, iar acesta poate numi un alt membru al Consiliului de administratie pentru prezidarea lucrarilor in cazul absentei sale.

Sedintele Consiliului de administratie pot fi convocate de cel putin 3 membri sau de catre presedinte, ori de cite ori este nevoie.

Consiliul de administratie trebuie sa tina o intrunire cu aproximativ 30 de zile inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale anuale.

Art.32 Comisia de cenzori

32.1 Comisia de cenzori vegheaza la respectarea obligatiilor fiscale si contabile ale fundatiei, conform legilor in vigoare. Cenzorii pot fi in numar de 1-3 persoane si pot fi desemnati fie din rindul membrilor fundatiei care au studii in finante-contabilitate, fie din exteriorul fundatiei.

32.2 Comisia de cenzori are acces la documentele de evidenta contabila ale fundatiei, ori de cite ori doreste, in prezenta persoanelor responsabile de intocmirea lor.

32.3 Lucrarile de verificare a bilantului contabil al fundatiei se finalizeaza cu rapoarte de constatare care se prezinta Adunarii generale anuale. Cenzorii au dreptul de a participa si a lua cuvintul in Adunarea generala anuala.

Art.33 Componentele si competenta Comitetului director

33.1 Comitetul director este format din 3 directori executivi, desemnati de Consiliul de administratie. Directorii executivi pot fi membri ai consiliului de adminsitratie sau pot fi persoane din afara fundatiei, angajate cu contract de munca.

  1. Comitetul director are urmatoarele competente:

 1. asigura conducerea executiva a fundatiei, coordoneaza acitivitatea acesteia privind realizarea proiectelor si programelor, in conformitate cu deciziile Consiliului de administratie, a planului annual de activitate si a contractelor incheiate cu finantatorii;

 2. propune Consiliului de administratie aprobarea primirii sau excluderii de membri in fundatie;

 3. elaboreaza norme de operare interna, de politica administrativa si de personal precum si politica de promovare a imaginii fundatiei;

 4. dispune de folosirea fondurilor conform contractelor de finantare, urmareste gestiunea acestora, intocmeste rapoarte financiar-contabile catre finantatori, inclusiv inregistrarile donatiilor si sponsorizarilor;

 5. stabileste colaborari, sub diverse forme, cu alte organizatii neguvrnamentale, din tara sau strainatate si institutii publice sau private, in interesul fundatiei;

 6. intocmeste si prezinta Consiliului de administratie rapoarte trimestriale si anuale de activitate, inclusiv modurile de gestionare a fondurilor.Capitolul VI : Dizolvarea si lichidarea FundatieiArt.34 Fundaţia se va dizolva în următoarele situaţii:

 1. prin decizia Adunării Generale a Fundaţiei;

 2. de plin drept :cind scopul pentru care a fost constituita a fost realizat sau cind acesta nu mai poate fi realizat; cind Fundatia a devenit insolvabila.; prin hotararire judecatoreasca: cind scopul sau actiunea fundatiei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice; cind fundatia urmareste un alt scop decit cel pentru care a fost constituita; cind deciziile adunarii generale sunt luate cu violarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive sau a legii. 

Art.35 Hotărârea de dizolvare se va lua de către Adunarea Generală a Fundaţiei cu o prezenţă obligatorie de cel puţin 2/3 din totalul membrilor Fundaţiei. În acest scop Consiliul de Administraţie va convoca Adunarea Generală cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită. În cazul în care nu se întrunesc 2/3 din numărul membrilor, la a treia întâlnire succesivă, ce va avea loc după 20 de zile, Fundaţia se va dizolva prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art.36 Toate activele rămase în bani sau bunuri materiale vor fi transferate, donate unei sau unor persoane fizice şi/sau juridice pe care le stabileşte Adunarea Generală.Capitolul VII : Dispozitii finale si tranzitorii


Art.37 Prezentul statut se poate modifica sau completa prin act adiţional aprobat de Adunarea Generală.

Art.38 Toate modificările prezentului Statut vor fi comunicate de indata instanţei in circumscriptia careia a fost înregistrată Fundaţia, spre inscriere in registru si spre publicare.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

DECIZIA FONDATORULUI

.................................................


(Fondatorul), persoana fizica/juridica, avind sediul in ................., in calitate de Fondator al Fundatiei “.....F......... ” persoana juridica de nationalitate romana, avind sediul in Romania, ..................... decide:1. Numirea in functiile de conducere, administrare si control ale Fundatiei “ .....F......... “ a urmatoarelor persoane:

Comitetul Director
Consiliul de Administratie


Cenzor – ...........................


2. Persoana imputernicita cu procura speciala de catre fondator pentru a se ocupa de dobindirea personalitatii juridice si inscrierea Fundatiei in registrul persoanelor juridice tinut de ...................... este – care va demara dindata toate formalitatile necesare in acest scop.


FONDATOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


DOMNULE PRESEDINTE


(Fondatorul).............., persoana fizica/juridica , avind sediul in ....................... , in calitate de Fondator al Fundatiei “ ....F..... ”, avind sediul in Romania, ......................., prin reprezentant avocat Ioana Munteanu in temeiul Legii 21/1924, solicitam incuviintarea acordarii personalitatii juridice Fundatiei “ ....F.... “.

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

 1. Statutul si Actul Constitutiv al Fundatiei;

 2. Decizia Fondatorului de numire a organelor de directie, administrare si control;

 3. Dovada sediului fundatiei;

 4. Dovada patrimoniului social;

 5. Taxa de timbru.

Urmeaza sa solicitam ministerelor de resort avizul lor cu privire la functionarea fundatiei si sa prezentam aceste avize instantei.


(Fondator)


_________________________________________________________________________________________________________________________
Contact avocat Campina: 0744-630.778

Serviciile noastre sunt disponibile in Bucuresti, Prahova (Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza), Constanta dar si in alte zone din Romania.

Cabinet Avocat Munteanu Ioana

Adrese:
Bucuresti - Str. General Berthelot nr 55
Campina - str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28
Breaza - str. Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6
Ploiesti -                           Ploiesti

Telefon: +4 0-744 630 778
FAX: +40-344 105 047
E-mail: ioana2u@yahoo.com