Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/1999

astazi

Intre:

1. .........................., reprezentati prin mandatar ..............., cu domiciliul in ..................................................., lucrind in baza procurilor speciale atasate - in calitate de Proprietar si

2.  ...................., cu sediul in .........................., reprezentat prin Dl.., reprezentat prin Dl. .. in baza ........................................................................ ..- in calitate de Chirias.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Primul, in calitate de proprietar inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias ia cu chirie imobilul din .........................., compus din ......................................................, folosite in exclusivitate.

Imobilul descris se preda in stare buna de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare primire ce se va incheia intre parti la data semnarii contractului si care face parte integranta din prezentul contract.

Spatiul inchiriat va fi folosit de chirias ca ................................ Destinatia spatiului locativ inchiriat nu va putea fi schimbata fara consimtamintul scris al proprietarului.

  1. DURATA

Termenul de inchiriere este de ... ani, cu incepere de la data de ............ pina la data de .................... .

La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti.

  1. CHIRIA

Chiria lunara este echivalentul in lei a sumei de ............. ( in litere ...........e) , platibila in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua platii, si se va achita pina la data de ...... a fiecarei luni in curs pentru luna expirata. Chiria se datoreaza proprietarilor de la data punerii in posesia juridica a acestora asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract, si anume data de .............................. Suma totala datorata pentru lunile ......................... se va achita de catre Chirias la data semnarii prezentului contract in contul mandatarului proprietarilor nr. ... deschis la ..

Plata chiriei lunare se va efectua prin ordin de plata, in acelasi cont.

Neplata la termen a chiriei atrage penalitati de 0,1% calculate la suma datorata, pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu prima zi care urmeaza aceleia cind suma a devenit exigibila.

  1. OBLIGATIILE PARTILOR privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului

  1. Proprietarul se obliga:

- sa garanteze pe chirias de tulburarile provenite prin fapta sa, a tertilor sau din viciile lucrului; daca viciile se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore, chiriasul poate cere reducerea pretului chiriei sau rezilierea contractului;

Proprietarul nu va fi obligat la indeplinirea acestor obligatii mai devreme de ... luni de la incheierea prezentului contract, avind in vedere ca nu a avut posesia efectiva, materiala a imobilului pe care il inchiriaza si nu cunoaste viciile ascunse ale acestuia.

  1. Chiriasul se obliga:

  1. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care Chiriasul nu isi executa obligatia privind efectuarea reparatiilor ce ii cad in sarcina, producind astfel deteriorarea spatiului inchiriat, datoreaza Proprietarilor daune interese in cuantum egal cu dublul valorii pagubei produse.

Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile de proprietar.

INTERDICTIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARII SPATIULUI

Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a imobilului inchiriat, fara aprobarea scrisa a proprietarului.

Imobilul este destinat exclusiv folosintei Centrului Militar Dolj.

Introducerea unei terte persoane in spatiul inchiriat, sub forma de asociere, colaborare, reprezentare, etc., se considera ca o subinchiriere si atrage dupa sine rezilierea contractului si plata de daune interese.

FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intirziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de .... luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pina la aceasta data.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:

Prezentul contract s-a incheiat astazi ., in .. exemplare, cate .. pentru fiecare parte contractanta.


Proprietari                                                                                                                         Chirias


(Prin mandatar) ............................

_________________________________________________________________________________________________________________________
Contact avocat Campina: 0744-630.778

Serviciile noastre sunt disponibile in Bucuresti, Prahova (Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza), Constanta dar si in alte zone din Romania.

Cabinet Avocat Munteanu Ioana

Adrese:
Bucuresti - Str. General Berthelot nr 55
Campina - str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28
Breaza - str. Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6
Ploiesti -                           Ploiesti

Telefon: +4 0-744 630 778
FAX: +40-344 105 047
E-mail: ioana2u@yahoo.com