Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

ACT CONSTITUTIV AL

SOCIETATII COMERCIALE

''...srl..." S.R.L.


........... , cetatean roman, domiciliat in , fiul lui ...... si ....., nascut la data de ......., in ..............., identificat cu BI seria .... ,nr. ......... , eliberat de .......... , in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, asa cum a fost completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.32/1997, va functiona ca Asociat unic al S.C. ...srl... S.R.L., al carei Act constitutiv este urmatorul:

CAPITOLUL I

Denumirea. Sediul. Forma juridica. Obiectul de activitate. Durata Societatii

Articolul 1. Denumirea Societatii

1.1. Denumirea societatii este ...srl..." S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza "Societatea").

1.2. In toate facturile, notele, publicatiile si alte documente emise de Societate, aceasta denumire va fi urmata de cuvintele "Societate cu raspundere limitata" sau de abrevierea "S.R.L.", precum si de indicarea capitalului social, a sediului sau si a numarului sau de inregistrare in Registrul Comertului, codul fiscal.

Articolul 2. Sediul social

2.1. Sediul social al Societatii este in ......................... . Sediul social poate fi mutat in orice alt loc din Romania prin hotararea Asociatului unic.

2.2. Societatea va putea infiinta magazine, depozite, sucursale, reprezentante, agentii sau birouri in Romania sau in strainatate, in conformitate cu hotararea Asociatului unic, prin respectarea legislatiei in vigoare in Romania.

Articolul 3. Forma juridica

Societatea este persoana juridica romana, avand forma unei societati cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act constitutiv, cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, asa cum a fost completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.32/1997, si cu oricare alte reglementari in materie, in vigoare in Romania.

Articolul 4. Obiectul de activitate

Societatea are urmatorul obiect principal de activitate:

(Exemplu)

22 Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti

2211 editarea cartilor, brosurilor si altor publicatii

Pentru atingerea obiectului principal de activitate, societatea va putea desfasura urmatoarele activitati:

2212 editarea ziarelor

2213 editarea revistelor si a periodicelor

2231 reproducerea pe suporti a inregistrarilor audio

etc.


Articolul 5. Durata

Durata Societatii este nedeterminata. Totusi, Societatea poate fi dizolvata si lichidata oricand, ca urmare a hotararii luate de Asociatul unic, cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL II

Capitalul social

Articolul 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al Societatii, subscris si varsat in intregime de Asociatul unic, este de ................ lei.

6.2. Capitalul social este impartit in ... de parti sociale in valoare de ...... de lei fiecare.

Articolul 7. Partile sociale

7.1. Partile sociale sunt inregistrate si indivizibile in ceea ce priveste Societatea, care recunoaste doar un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

7.2. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin instrumente negociabile.

7.3. Societatea va elibera, la cerere, un certificat care evidentiaza partile sociale detinute de Asociatul unic, semnat de Administrator. Fiecare certificat va include specificatiile prevazute de lege, precum si mentiunea ca certificatul nu este negociabil.

7.4. Societatea va tine o evidenta a certificatelor intr-un registru paginat, sigilat si parafat de autoritatile competente, ce va fi pastrat la sediul social al Societatii.

Articolul 8. Transferul partilor sociale

8.1. Asociatul unic poate transfera liber partile sale sociale oricarei alte persoane fizice sau juridice, indiferent de nationalitatea si domiciliul acesteia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2. Transferul partial sau total de parti sociale catre o terta persoana va trebui inregistrat intr-un registru special in care se tine evidenta partilor sociale, si o astfel de mentiune facuta si pe certificat.

8.3. Transferul devine opozabil fata de terte persoane dupa data inregistrarii sale in Registrul Comertului.

Articolul 9. Majorarea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi majorat, cu respectarea prevederilor legale, prin contributie suplimentara la capital, fie in numerar fie in natura, ori prin includerea unor rezerve sau profituri in capital.

9.2. Fiecare parte sociala nou emisa va avea aceeasi valoare nominala ca cele deja emise si va trebui sa fie subscrisa in totalitate si libera de orice sarcini.

Articolul 10. Reducerea capitalului social

10.1. Capitalul poate fi redus in conditiile respectarii prevederilor legale referitoare la capitalul minim.

10.2. Decizia de reducere a capitalului va mentiona motivele pentru luarea unei astfel de masuri si modul in care va fi realizata.

10.3. Reducerea poate fi efectuata numai dupa expirarea celor 2 luni de la care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile Asociatului unic

Articolul 11. Drepturi si obligatii

11.1. Asociatul unic are autoritatea exclusiva de a hotara asupra urmatoarelor probleme:

a. desemnarea si revocarea Administratorului(ilor) si a Cenzorului Societatii; stabilirea obligatiilor, competentelor si remunerarii acestora, precum si eliberarea lor din functie;

b. aprobarea structurii organizatorice a Societatii, bugetului si planului sau de afaceri;

c. aprobarea bilantului Societatii, precum si a contului de profituri si pierderi ale Societatii, dupa primirea raportului Administratorului(ilor) in decursul perioadei prevazute de lege;

d. modificarea obiectului de activitate al Societatii si schimbarea sediului acesteia;

e. schimbarea formei juridice a Societatii, incetarea activitatii sale, sau fuziunea, divizarea si lichidarea Societatii;

f. aprobarea distribuirii profiturilor;

g. modificarea acestui act constitutiv;

h. majorarea sau reducerea capitalului social, emiterea de noi parti sociale, efectuarea unor schimburi in numarul partilor sociale sau a valorii lor si precum si a oricarei schimbari in structura capitalului;

i. orice tranzactie de capital, inclusiv diversificarea sau modificarea unor investitii sau orice noi investitii care exced anumite limite stabilite periodic, in scris, de catre Asociatul unic;

j. orice tranzactie cu privire la vanzarea, cumpararea, inchirierea sau achizitionarea de terenuri;

k. orice imprumuturi (cu sau fara emitere de ipoteci, obligatiuni si alte valori mobiliare drept garantie a acestora sau a unei parti a acestora) la o suma care depaseste anumite limite stabilite periodic in scris de catre Asociatul unic;

l. orice tranzactie de natura financiara ce include acordarea unei garantii, indemnizatii sau valori mobiliare care depaseste anumite limite mentionate, periodic, in scris de catre Asociatul unic;

m. constituirea, transferarea sau dizolvarea agentiilor sau sucursalelor Societatii;

n. exercitarea dreptului de vot pentru actiunile detinute de Societate in alte entitati legale;

o. semnarea unor tranzactii legale, care nu sunt incluse la punctele anterioare; Asociatul unic poate interzice unele tranzactii mentionate in acest Statut; si

p. orice probleme care sunt de competenta Asociatului unic in conformitate cu legislatia, sau care se refera la competenta sa exclusiva.

11.2. Hotararile Asociatului unic se vor inregistra in registrul Societatii, se vor numerota, semna si parafa in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV

Administrarea Societatii

Articolul 12. Societatea va fi administrata de catre asociatul unic, care are si calitatea de administrator, in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare. Administratorul poate delega unele din atributiile sale unui director sau unui alt angajat al Societatii.

CAPITOLUL V

Evidenta contabila

Articolul 13. Dreptul de control al Asociatului unic

13.1. Conducerea si functionarea Societatii, bilantul si raportul de profit si pierderi, precum si evidentele contabile vor fi verificate de Asociatul unic si de autoritatile financiare de resort.

13.2. Administratorul le va asigura acestora accesul deplin la toate documentele si evidentele contabile ale Societatii,si le va pune la dispozitie toate datele si informatiile necesare.

CAPITOLUL VI

Activitatea Societatii

Articolul 14. Bilantul si Contul de profituri si pierderi

14.1. Societatea va organiza si va pastra evidenta activitatii sale economico-financiare in conformitate cu legislatia romana si cu regulamentele Ministerului Finantelor referitoare la organizarea si desfasurarea activitatii contabile in societatile comerciale.

14.2. Bilantul si contul de pierderi si profituri,precum si documentele contabile vor fi efectuate in Lei.

14.3. Evidenta contabila a operatiunilor efectuate in moneda liber convertibila va fi realizata prin luarea in considerare a cursului de schimb de referinta de la data efectuarii operatiunii respective.

Articolul 15. Amortizarea

Administratorul va calcula procentele anuale de amortizare ce urmeaza a fi aplicate in conturile Societatii in conformitate cu legislatia din Romania.

Articolul 16. Anul fiscal

Anul fiscal va incepe la 1 ianuarie si se va incheia la 31 decembrie in fiecare an.

Articolul 17. Personalul Societatii

17.1. Personalul Societatii este angajat de catre Administratorul societatii,pe baza contractelor individuale de munca,ce vor fi inregistrate la Camera de Munca si la alte organe competente,dupa cum este prevazut in legislatia romana.

17.2. Salariile se vor plati in Lei,in conformitate cu acordul partilor, tinindu-se cont de nivelul minim prevazut de lege.

17.3. Pentru atingerea obiectivelor sale, Societate poate folosi serviciile altor firme si specialisti, pe baza contractuale.

CAPITOLUL VII

Distribuirea profitului

Articolul 18. Profituri. Fondul de rezerva

18.1. Profiturile Societatii se stabilesc in conformitate cu bilantul aprobat de asociatul unic.

18.2. Alocatiile pentru fondul de rezerva vor fi puse deoparte,conform prevederilor legale, pana cind rezerva atinge suma ceruta de lege. Proportia anuala a alocatiei va fi hotarita de Asociatul unic in conformitate cu situatia afacerilor Societatii.

18.3. Dividentele vor fi platite in Lei, in conformitate cu prevederile legale. Profiturile vor fi distribuite in decurs de 30 de zile de la aprobarea programului de distribuire a acestora de catre Asociatul unic.

CAPITOLUL VIII

Dizolvare si lichidare. Prevederi finale

Articolul 19. Dizolvarea Societatii

Societatea poate fi dizolvata in urmatoarele situatii:

a. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;

b. pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social dupa cheltuirea fondului de rezerva,daca Asociatul unic nu hotaraste aducerea capitalului la nivelul initial sau reducerea acestuia la suma ramasa;sau diminuarea capitalului social sub limita minima prevazuta de lege;

c. falimentul societatii;

d. prin decizia Asociatului unic;

e. in orice alta imprejurare prevazuta de lege.

Articolul 20. Lichidarea Societatii

20.1. Dupa dizolvare, Societatea trebuie sa fie lichidata. Lichidarea se face conform legislatiei (art.246 si urm.din Legea nr.31/1990) de catre unul sau doi lichidatori numiti de Asociatul unic.

20.2. In procesul lichidarii, lichidatorii vor reprezenta Societatea, iar mandatul Administratorului va inceta.

20.3. Dupa ce s-au incheiat operatiunile de lichidare,lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si ii vor prezenta Asociatului unic propuneri pentru distribuirea sau repartizarea rezultatelor financiare(profituri si pierderi).

20.4. Lichidarea Societatii va fi inregistrata in Registrul Comertului si o notificare a acesteia va trebui sa fie republicata in Monitorul Oficial.

Articolul 21. Prevederi finale

21.1. Asociatul unic declara si recunoaste ca nu a mai constituit pe teritoriul Romaniei o alta societate cu raspundere limitata in care sa aiba calitatea de asociat unic.

21.2. Prevederile acestui Act constitutiv sunt completate de prevederile Legii nr.31/1990 referitoare la societatile comerciale, asa cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.32/1997.

Semnat in Constanta, astazi, __________ , in .... exemplare originale in limba romana.

......................


Data ..................

_________________________________________________________________________________________________________________________
Contact avocat Campina: 0744-630.778

Serviciile noastre sunt disponibile in Bucuresti, Prahova (Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza), Constanta dar si in alte zone din Romania.

Cabinet Avocat Munteanu Ioana

Adrese:
Bucuresti - Str. General Berthelot nr 55
Campina - str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28
Breaza - str. Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6
Ploiesti -                           Ploiesti

Telefon: +4 0-744 630 778
FAX: +40-344 105 047
E-mail: ioana2u@yahoo.com